JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE SEKTORA TURIZMA

SVRHA POZIVA I PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Cilj: doprinijeti razvoju održivog turizma kroz zelenu i digitalnu tranziciju održivosti poslovanja poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu, a osobito:
• Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma
• Uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija u turističku infrastrukturu i proizvode s ciljem povećanja otpornosti i produktivnosti poduzeća i boljeg pozicioniranja na turističkom tržištu

Prihvatljivi prijavitelji:

• Mikro, mala, srednja i velika poduzeća
• Postojeći iznajmljivači ili skupina postojećih iznajmljivača
• Pravni subjekti koji vode inovacijski klaster u lancu vrijednosti turizma

PODJELA POZIVA I RASPOLOŽIVOST SREDSTAVA

Poziv je podijeljen u tri (3) grupe:

• Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te
zelenu i digitalnu tranziciju – 1.020.000.000,00 HRK
• Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u
poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu – 50.000.000,00 HRK
• Grupa 3: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja
inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u
poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu
vrijednosti turizma – 180.000.000,00 HRK

Iznos raspoloživih sredstva: 1.250.000.000,00 HRK.

Iznosi potpora po prijavitelju za pojedinu grupu:

Intenzitet potpore:

• Panonska i Sjeverna Hrvatska – do 70%
• Jadranska Hrvatska – do 60%
• Grad Zagreb – do 55%

GRUPA: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš,
učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

SVRHA POZIVA GRUPE 1:

Zelena tranzicija i razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu, ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama i razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti; digitalna tranzicija poduzeća u turizmu; jačanje otpornosti poduzeća u turizmu; razvoj održivog turizma u slabije razvijenim turističkim područjima; jačanje socijalne održivosti. Potiču se ulaganja u nove objekte kao i u rekonstrukciju i obnovu postojećih objekata pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj te zabavnih i tematskih parkova i drugih inovativnih sadržaja. Rezultati: stvorena nova radna mjesta, popunjenost turističkih kapaciteta, povećani prihod od prodaje, broj novouvedenih tehnoloških rješenja povezanih sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i
povećanje higijenskih zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

• Nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća. Vezano na projekte digitalizacije najmanje 50% tih ulaganja bit će usmjereno na digitalizaciju poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u skladu s kriterijima smanjenja emisije stakleničkih plinova ili energetske učinkovitosti.
Projektne aktivnosti trebaju završiti najkasnije do 6/2025.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava: 1.020.000.000,00 HRK
• Mikro, mala i srednja poduzeća – 500.000.000,00 HRK
• Velika poduzeća – 520.000.000,00 HRK

• Najniži iznos 2.000.000,00 HRK
• Najviši iznos 50.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva za bespovratne potpore mora
biti u skladu s važećom kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku.

• Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (npr. priprema zemljišta, krčenje zemljišta, gradnja, rekonstrukcija, obnova te povezani troškovi i dr.)
• Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)
• Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu potrebnu za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora
• Obnova ovojnice zgrade: povećanje toplinske zaštite ovojnice
• Troškovi ulaganje u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika za potrebe
obavljanja djelatnosti
• Priprema natječajne dokumentacije i provedba projekta i dr.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća koji obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u NKD 2007 (Narodne novine, br. 58/07) ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake 55 Smještaj.
MSP i velika poduzeća djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i pružatelje ostalih rezervacijskih usluga te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

PRIHVATLJIVI PARTNERI

Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

GRUPA: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

SVRHA POZIVA GRUPE 2:

Poticanje poduzetništva u turizmu kroz transformaciju postojećih iznajmljivača u poduzetnike; zelena tranzicija i razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu, ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama i razvoj raznovrsne ponude i sadržaja više dodane vrijednosti; digitalna tranzicija poduzeća u turizmu; jačanje otpornosti poduzeća u turizmu; razvoj održivog turizma u slabije razvijenim turističkim područjima.

Poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele najmanje kategorije tri zvjezdice. Obiteljski i/ili specijalizirani mali hotel odnosi se na sljedeće kategorije: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel i pansion sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva.
Potiče se modernizacija i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, uvođenje inovativnih sadržaja više dodane vrijednosti, uvođenje procesa prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, uvođenje digitalnih tehnologija i unaprjeđenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta. Rezultati: stvorena nova radna mjesta, broj privatnih iznajmljivača koji su se registrirali kao poduzetnici, broj novouvedenih tehnoloških rješenja povezanih sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

• Ulaganje u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta,
osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, potpora procesima digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća.
Projektne aktivnosti trebaju završiti najkasnije do 6/2025.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Grupe 2 ovog Poziva je 50.000.000,00 HRK

• Najniži iznos 100.000,00 HRK
• Najviši iznos 1.500.000,00 HRK

Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova u I. kategoriji ITR-a, dok u ostalim kategorijama iznosi 85% prihvatljivih troškova.

• Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu turističko-ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajuće dodatne sadržaje, a koja je povezana s projektnim aktivnostima i doprinosi održivom poslovanju i većoj kvaliteti
• Uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koja će rezultirati učinkovitijem korištenju resursa i/ili smanjenju nastanka otpada prilikom turističke aktivnosti i/ili naknadnim ponovnim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline
• Uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti, korištenju obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivijoj turističkoj usluzi
• Uvođenje rješenja za digitalizaciju poslovanja
• Uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju unaprjeđenjem higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta
• Potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55 Smještaj, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem Poziva te skupina postojećih iznajmljivača.

GRUPA: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma

SVRHA POZIVA GRUPE 3:

Jačanje otpornosti poduzeća u turizmu kroz poticanje istraživanja, razvoja i inovacija; rješavanje ključnih izazova hrvatskog turizma; jačanje multiplikacijskih učinaka turizma na ukupno gospodarstvo kroz povezivanje dionika u lancu vrijednosti turizma; Zelena tranzicija i razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu, ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama i razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti; digitalna tranzicija poduzeća u turizmu; jačanje otpornosti poduzeća u turizmu;
razvoj održivog turizma u slabije razvijenim turističkim područjima; jačanje socijalne održivosti. Poticanje ulaganja u projekte inovacijskih klastera u lancu vrijednosti turizma radi poticanja inovacija, razmjene informacija, pružanja usluga poslovne podrške, razmjene znanja te povezivanja i suradnje u turističkom ekosustavu te u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma. Rezultati: stvorena nova radna mjesta, broj inovacijskih klastera koji su primili potporu u obliku bespovratnih sredstava, poduzeća koja su uvela inovaciju.

Područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma odnose se na rješavanje ključnih izazova hrvatskog turizma identificiranih u okviru Analize scenarija koja je izrađena kao dio procesa izrade Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

• Ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja.
Projektne aktivnosti trebaju završiti najkasnije do 6/2025.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Grupe 3 ovog Poziva
je 180.000.000,00 HRK
• najniži iznos 2.000.000,00 HRK
• najviši iznos 21.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore za ulaganje u inovacijske klastere ne može premašiti 50% prihvatljivih troškova.

• Troškovi za izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu
• Troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu
• Troškovi za studije izvedivosti su troškovi studije i dr.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća koja vode inovacijski klaster u lancu vrijednosti turizma. Korisnik Klastera mora osigurati razdvojenost poslovanja organizacije klastera i korisnika klastera na način da poslovanje organizacije klastera postane nova organizacijska jedinica unutar poslovanja prijavitelja.

PRIHVATLJIVI PARTNERI

Prihvatljivi partneri su mikro, mala, srednja i velika poduzeća, organizacije za istraživanje i širenje znanja koji su članovi inovacijskog klastera, a imaju sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH i upisani su u Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti i obrazovanja; dokazuje Sporazumom o suradnji u inovacijskom klasteru.

Pročitaj još sa našeg bloga…

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Natječaji za digitalizaciju poduzetništva u 2022. godini će biti uskoro objavljeni (2. i 3. kvartal 2022. godine). Planirani raspoloživi iznos...