POREZ NA DOHODAK – PROMJENE U 2024 GODINI

Promjene kod oporezivanja porezom na dohodak u 2024 godini su :

 • omogućeno jedinicama lokalne samouprave (JLS) da svojim odlukama propišu visinu porezne stope poreza na dohodak za godišnje poreze, u granicama propisanim zakonom (za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak). Ako JLS ne donese odluku o visini porezne stope primjenjuju se stope 20% i 30% 
 • povećane trenutno propisane porezne stope koje se primjenjuju pri oporezivanju konačnih dohodaka s 10% na 12%, s 20% na 24% i s 30% na 36% 
 • povećan prag za primjenu više stope poreza na dohodak (50.400 eura godišnje/4.200,00 eura mjesečno) 
 • povećan iznos osnovnog osobnog odbitka na 560 eura; povećani su i iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove i invalidnost primjenom koeficijenta na osnovni osobni odbitak 
 •  brisan je pojam osnovnice osobnog odbitka i odredbe vezane za prirez porezu na dohodak 
 • određen porezni tretman napojnica:
  • propisano je da se porez na dohodak ne plaća na napojnice do propisanog iznosa  – koji će se urediti Pravilnikom o porezu na dohodak
  • iznos napojnice iznad neoporezivog dijela konačan je drugi dohodak (obračun poreza bez doprinosa) po stopi od 20% 
 • izmijenjen rok za plaćanje poreza po godišnjem obračun poreza na dohodak na određeni datum (28.02.) 
 • precizirane su postojeće mogućnosti doniranja za opće korisne svrhe i više od 2% ako je riječ o financiranju strateških projekata prema posebnim propisima ili strategijom nadležnih ministarstva, a temeljem Odluke nadležnog ministarstva uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske – primjerice gradnja sportske infrastrukture u skladu sa strateškim dokumentima za razvoj sporta 
 • zaokruženi su iznosi u eurima u korist poreznih obveznika 
 • izjednačena opcijska dodjele udjela s opcijskom dodjelom dionica 
 • ujednačen početak računanja roka od 2 godine kod kapitalnih dobitaka, odnosno u slučaju kada se radi o otuđenju financijske imovine stečene darovanjem i u slučaju kada se radi o otuđenju financijske imovine izvršene između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji, drugih članova uže obitelji, razvedenih bračnih drugova i ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka, kako bi se izbjegle nejasnoće u primjeni tih odredbi 
 • izjednačen je porezni tretman dohotka od kapitala s osnove kamata ostvarenih ulaganjem u obveznice, budući da iste nisu oporezive, s kamatama ostvarenim ulaganjem u ostale dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje izdaje Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
 • propisano je da se otuđenjem, u dijelu koji se odnosi na otuđenje financijske imovine, ne smatra otuđenje dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca koje izdaje Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pročitaj još sa našeg bloga…

Nove svote blagajničkog maksimuma u 2024

Nove svote blagajničkog maksimuma u 2024

Nove najviše svote blagajničkog maksimuma, sukladno izmijenjenom čl. 41.f. st. 2. Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br....

PDV – PROMJENE U 2024 GODINI

PDV – PROMJENE U 2024 GODINI

Najvažnije promjene kod poreza na dodanu vrijednost ( PDV ) u 2024 godini su : usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2020/284 od 18. veljače 2020. u...