Javni poziv za dodjelu potpora za otvaranje novih radnih mjesta u gradu Splitu – COVID 19 potpora

Grad Split objavio je javni poziv za dodjelu potpora za otvaranje novih radnih mjesta u gradu Splitu – COVID 19 potpora

Prihvatljivi prijavitelji su obrti, trgovačka društva i subjekti koji obavljaju djelatnosti slobodnih

zanimanja koji su definirani kao mikro, mala i srednja poduzeća registrirana na području grada Splita

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi Podnositelji prijave sukladno ovom Pravilniku ukoliko imaju kumulativno ispunjene sljedeće uvjete:

a) imaju registrirano sjedište na području Grada Splita (ispunjenje ovog uvjeta provjerava Davatelj potpore iz nadležnog registra), kod slobodnih zanimanja prijavitelj dostavlja presliku Rješenja nadležnog Ministarstva odnosno Komore,

b) nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga dostavlja Podnositelj prijave),

c) nemaju evidentiran dug prema Gradu Splitu (ispunjenje ovog uvjeta provjerava Davatelj potpore),

d) koji su u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Podnositelj prijave ispunjava Obrazac Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti u 2020. godini),

e) koji imaju u cijelosti namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti Grada Splita (Podnositelj prijave ispunjava Obrazac Skupna izjava), f) koji nisu za istu namjenu i trošak dobili potporu iz drugih javnih izvora (Podnositelj prijave ispunjava Obrazac Skupna izjava).

Potpore se dodjeljuju u vidu jednokratne pomoći u iznosu od 4.000,00 kuna po svakoj

novozaposlenoj osobi, za prijem u radni odnos s punim radnim vremenom, uz obvezu zadržavanja

novozaposlene osobe u minimalnom trajanju od 4 mjeseca.

Na temelju Pravilnika, prihvatljivo je zapošljavanje osoba od 01.05.2020. godine.

Potpore se dodjeljuju za nova radna mjesta – poslodavac mora dokazati porast zaposlenih u mjesecu

prijave novozaposlenih osoba u odnosu na 30.4.2020.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati slijedeću obveznu dokumentaciju:

a) ispunjeni Prijavni obrazac za dodjelu potpore (Obrazac 1.);

b) ispunjenju Skupnu izjavu 2020. (Obrazac 2.);

c) ispunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti 2020. (prilaže i prijavitelj

koji do sada nije koristio državne potpore) (Obrazac 3.);

d) potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja u izvorniku ili

elektroničkom zapisu, ne stariju od 30 dana od dana prijave na Javni poziv (kod zajedničkih

obrta svi ortaci dostavljaju potvrdu);

e) potvrdu ili elektronički zapis radno – pravnog statusa (ostvarenog radnog staža) iz nadležnosti

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, osobe koja se zapošljava (e-radna knjižica), ne

stariju od 30 dana od dana prijave na Javni poziv;

f) presliku važeće osobne iskaznice osobe koja se zapošljava;

g) subjekti koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja dostavljaju presliku Rješenja

nadležnog Ministarstva odnosno Komore;

h) JOPPD obrazac – stranica A – za travanj 2020. – kao dokaz broja radnih mjesta na dan

30.4.2020.

Javni poziv je otvoren dana 02. lipnja 2020. godine do iskorištenja sredstava iz prethodne točke,

a najkasnije do 01. prosinca 2020. godine.

mr. Ivica Baban

Pročitaj još sa našeg bloga…

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Natječaji za digitalizaciju poduzetništva u 2022. godini će biti uskoro objavljeni (2. i 3. kvartal 2022. godine). Planirani raspoloživi iznos...

POREZNA REZIDENTNOST

POREZNA REZIDENTNOST

Plaćanje poreza se ne određuje prema državljanstvu ili prijavljenom prebivalištu već prema poreznoj rezidentnosti kao središtu životnih interesa....